Door uw aanvraag geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden van Cedarland bekend bent en akkoord gaat. Cedarland behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Cedarland en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Print deze pagina

1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Cedarland:

De eenmanszaak Cedarland, met de handelsnaam “Cedarland”, gevestigd te Dalfsen.

 • Klant:

De natuurlijk of rechtspersoon die een overeenkomst (eventueel op afstand) aangaat met Cedarland.

 • De website:

De website van Cedarland en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste ‘links’ naar andere websites.

 • Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst waarbij Cedarland voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik maakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

 • Product:

Artikel(en) die door het sluiten van de overeenkomst tussen Cedarland en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

2 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door Cedarland geleverd kan worden.
 2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Toch kan het product op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. De afbeeldingen zijn alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offertes en website zijn gebaseerd op Houtbondmaten, de werkelijke lengte kan circa 3 cm plus of min variëren.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeldt.

3 De bestelling en de levering

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond op de website/per telefonische bestelling of ter plekke bij Cedarland. Cedarland zend de klant per e-mail een orderbevestiging. De klant heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst binnen 14 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst (de datum van de orderbevestiging) de overeenkomst te ontbinden.
 2. Cedarland zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nooit als fatale termijnen.
 3. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan twee weken wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een schrijven te annuleren. De klant dient Cedarland altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het schrijven te leveren.
 4. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Cedarland de wijze van verzending bepaalt. Voor leveringen in Nederland brengt Cedarland bij bestellingen onder € 4.500,- exclusief btw een bedrag van € 125,- exclusief btw bezorgkosten in rekening. Contante betaling bij bezorging worden vermeerderd met € 20,- rembourskosten. Bestellingen boven € 4.500,- exclusief btw worden gratis bij u thuis bezorgd.
 5. Levering in België en Duitsland is ook mogelijk, hiervoor wordt een indicatief bedrag van € 175,- inclusief btw transportkosten berekend.
 6. Levering geschiedt uitsluitend aan de oprit of parkeerplaats, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Cedarland geen enkele verantwoording.
 7. Levering op de Waddeneilanden en in Zeeland is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur. Levering geschiedt uitsluitend aan de voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Cedarland geen enkele verantwoording.
 8. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, word(en) het aangekochte product c.q. de aangekochte producten niet gelost. Het transport wordt dan opnieuw ingepland. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 150,- welke extra kosten contant dienen te worden voldaan voor aflevering.

4 Garantie

 1. Op de door Cedarland geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
 2. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 3. De klant zal nooit een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Cedarland, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of het product hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd.

5 Reclamaties

 1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken en na te gaan of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-conforme levering dienen uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk te geschieden. Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom van het gebrekkige/niet-conforme gedeelte van de bestelling.

6 Herroepingsrecht / Koop op afstand

 1. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Cedarland behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 2. Voorts behoeft Cedarland uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
  – het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn;
  – het product en/of de producten schoon en ongebruikt zijn;
  – het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest;
  – bij bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

7 Betaling

 1. Levering geschiedt uitsluitend tegen contante betaling direct voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. onder rembours. Contante betaling bij bezorging worden vermeerderd met € 20,- rembourskosten.
 2. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Cedarland, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.
 3. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag (binnen normale werktijden) binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Cedarland, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen. In dat geval is de klant aan Cedarland, bij wege van schadevergoeding, verschuldigd een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der ontbinding.

8 Aansprakelijkheid

 1. Indien het door Cedarland geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal € 2000,-.
 2. Cedarland is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product.

9 Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen Cedarland en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Opslag van uw materiaal

Voor een goed eindresultaat is het mede van belang uw materiaal op de juiste wijze op te slaan alvorens u tot verwerking overgaat. Wij hebben daarom voor u een aantal belangrijke aandachtpunten op een rij gezet.

Leg materiaal in een onverwarmde en geventileerde opslagruimte zonder invloed van wind, regen en zon. Voorkom contact met vuil.

Hout dient op pallets of op regels te liggen met het hart op hartafstand van 600 mm. Als er meer planken/pakketten boven elkaar worden gestapeld, leg dan de regels tussen de pakketten recht boven elkaar, zo blijft uw materiaal recht, zie figuur 1.

Figuur 1: De planken/pakketten op een vlakke ondergrond met voldoende ondersteuning opslaan. Regels recht boven elkaar plaatsen.

Leg de zijkanten van het materiaal recht boven elkaar, zo wordt beschadiging van hoeken, randen en ook verkleuring van het oppervlak voorkomen.

Schuif gecoat materiaal bij het oppakken niet over elkaar, dat voorkomt krassen en beschadiging.